Dla poszkodowanych

Jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria Adwokacka pomaga osobom poszkodowanym w dochodzeniu ich praw w sytuacji wyrządzenia im szkody na skutek czynu niedozwolonego. Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane od chwili wystąpienia szkody. Pomoc obejmuje zarówno doradztwo prawne, pośrednictwo w zgłoszeniu szkody i skompletowaniu oraz przekazaniu kompletu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez ubezpieczyciela, reprezentowanie osoby poszkodowanej w postępowaniu likwidacyjny a także prowadzenie postępowania sądowego (karnego oraz cywilnego) aż do jego prawomocnego zakończenia. 

Pomoc dotyczy między innymi osób:

 •  poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
 •  które straciły najbliższych w wypadkach;
 •  które uległy wypadkowi na śliskiej nawierzchni, np. oblodzonym chodniku, mokrej podłodze, itp.
 •  które uległy wypadkom przy pracy;
 •  które padły ofiarą przestępstwa, jak np. pobicie, uszkodzenie ciała, itp.
 •  poszkodowanych w szkodach budowlanych;
 •  poszkodowanych na skutek pożarów, powodzi czy innych zdarzeń losowych;
 •  których dobra osobiste zostały naruszone.

Należy jednak pamiętać, iż nie da się wyliczyć w tym miejscu wszystkich rodzajów zdarzeń będących źródłem szkody. Powyżej zostały wymienione tylko te najczęściej spotykane. Niemniej jednak każda osoba, która z jakiegokolwiek powodu, czuje się poszkodowana może liczyć na pomoc personelu kancelarii.

Opis roszczeń

Odszkodowanie

Odszkodowanie jest jednym z podstawowych roszczeń przysługujących osobie poszkodowanej. Zgodnie z podstawową zasadą osoba poszkodowana powinna odzyskać wszystko to co straciła na skutek czynu niedozwolonego. Innymi słowy stan majątku po zdarzeniu ma zostać wyrównany do stanu sprzed wyrządzenia szkody. Oczywiste jest przy tym, iż z uwagi na uszkodzenie lub zniszczenie niektórych przedmiotów (jak np. samochód, telefon, odzież itp.) jedyną możliwością jest zapłata kwoty niezbędnej do ich naprawy lub zakupu nowych przedmiotów w miejsce przedmiotów zniszczonych. 
Do typowych kosztów wpływających na wysokość odszkodowania są:

 •  koszty leczenia poszkodowanego;
 •  koszty rehabilitacji po leczeniu;
 •  koszty zakupu sprzętu medycznego
 •  koszty dojazdów na leczenie lub rehabilitację;
 •  koszty rzeczy zniszczonych na skutek wypadku, jak np. odzież, telefon, okulary, itp.
 •  koszty niezbędne na naprawę uszkodzonego pojazdu lub nabycie nowego pojazdu, jeśli naprawa jest nieopłacalna;
 •  koszty poniesione na najem pojazdu zastępczego;
 •  koszt holowania uszkodzonego pojazdu;
 •  koszt sporządzenia prywatnej kalkulacji naprawy uszkodzonego pojazdu;
 •  koszty remontu lub odbudowy uszkodzonych budynków;
 •  pogorszenie się sytuacji majątkowej poszkodowanego na skutek śmierci najbliższego członka rodziny (np. rodziców po śmierci dziecka, które pomagało im w pracy);
 •  utracone korzyści (np. wynagrodzenie za pracę).

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest kwotą, która ma skompensować cierpienie, którego dana osoba doświadczyła na skutek wypadku. W przeciwieństwie do odszkodowania nie da się go matematycznie wyliczyć. Jego wysokość uzależniona jest od subiektywnych odczuć konkretnej osoby i okoliczności danej sprawy. 
Zdarzeniami, które uprawniają do domagania się zadośćuczynienia są np.:

 • cierpienie wywołane uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia i związanym z nimi leczeniem lub rehabilitacją;
 • cierpienie po utracie najbliższego członka rodziny w wypadku;
 • naruszenie dóbr osobistych poszkodowanego.

Renta

Renta ma na celu niwelowanie długofalowych skutków wypadku i przyznawana jest od daty powstania szkody, na przyszłość. Z uwagi na fakt, iż zazwyczaj pomiędzy wypadkiem a przyznaniem renty mija pewien czas, renta przyznawana jest w skapitalizowanej kwocie za okres od wypadku do dnia decyzji lub wyroku oraz na przyszłość i płatna jest co miesiąc. Przysługuje poszkodowanym:

 •  z tytułu częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy;
 •  z tytułu zwiększonych potrzeb;
 •  z tytułu zmniejszenia widoków na przyszłość;
 •  z tytułu śmierci osoby na której ciążył obowiązek alimentacyjny w stosunku do poszkodowanego lub której poszkodowany dobrowolnie i stale dostarczał przed śmiercią środków utrzymania.

Co zrobić w razie wypadku?

 

Udział w każdego rodzaju wypadku jest zdarzeniem wysoce stresogennym. Często nie wiem jak się zachować, czy wzywać policję lub do kogo zadzwonić?
Zacznijmy od tego, iż w prawie karnym rozróżnia się wypadki oraz kolizje.  Do wypadków zalicza się zdarzenia na skutek których poszkodowane zostały osoby fizyczne. Kolizjami są drobniejsze zdarzenia, w których nie ucierpiał nikt lub co prawda są osoby, które odniosły obrażenia, jednak są one mniej poważne, a ich leczenie nie trwa dłużej niż 7 dni.
Niezależnie jednak od tego czy uczestniczyliśmy w wypadku czy też kolizji, niewątpliwie pierwsze czynności powinny zmierzać do udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, zabezpieczeniu miejsca wypadku i wezwaniu pomocy.
Po upewnieniu się że wszystkie osoby uczestniczące w wypadku otrzymały pomoc. Należy przystąpić do ustalenia przebiegu wypadku i jego sprawcy. W tym celu warto:

 1.  spisać dane osób uczestniczących w wypadku (imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon wystarczy);
 2.  wykonać fotografie miejsca zdarzenia oraz uszkodzeń pojazdów w nim uczestniczących. Warto zrobić zdjęcia szerszego planu, tak aby ukazać wzajemne ułożenie pojazdów oraz samo miejsce zdarzenia i oznakowanie, a także zbliżenia uszkodzeń pojazdów czy otoczenia;
 3.  zabezpieczyć ewentualne nagranie z wideorejestratora;
 4.  jeżeli w pobliżu jest kamera telewizji przemysłowej (np. w sklepie) to warto poprosić sprzedawcę lub właściciela o zabezpieczenie tego nagrania. Nie zostanie ono nam wydane, ale przynajmniej nie zostanie skasowane lub nadpisane. Zazwyczaj nagrania z prywatnych systemów monitoringu są przetrzymywane 2-3 dni więc oczekiwanie na interwencję policji w tym zakresie może wiązać się z bezpowrotną utratą tego istotnego dowodu;
 5.  jeżeli uczestnicy zdarzenia są zgodni co do tego, kto był jego sprawcą, wystarczy spisane oświadczenia o przebiegu zdarzenia i wskazaniu sprawcy oraz poszkodowanego. Oświadczenie może być spisane na zwykłej kartce papieru lub na formularzu opracowanym przez zakłady ubezpieczeń. Ważne aby zamieścić w nim:
  • datę zdarzenia;
  • dane uczestników zdarzenia;
  • opis zdarzenia ze wskazaniem jego sprawcy;
  • podpisy osób sporządzających oświadczenie.

Pamiętajmy jednak, iż oświadczenie nie przesądza winy sprawcy zdarzenia. Zakład ubezpieczeń czy sąd, może poczynić własne ustalenia w tym zakresie.

 1. Jeżeli pojawiły się wątpliwości co do sprawcy zdarzenia, jego przebiegu lub innych okoliczności należy wezwać policję. Nie powinniśmy się przy tym bać interwencji policji ani ewentualnej odmowy przyjęcia mandatu karnego. Jeżeli mamy wątpliwości czy faktycznie to my jesteśmy sprawcą wypadku, pozostawmy tę kwestię do wyjaśnienia biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz sądowi. 

Pamiętajmy jednak że przyjęcie mandatu karnego jest równoznaczne z przyznaniem się do popełnienia wykroczenia drogowego i jego zakwestionowanie może okazać się niemożliwe.

 

Formularz opisu szkody uznawany przez zakłady ubezpieczeń oraz UFG znajdziecie Państwo pod tym adresem.

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00 Piątek: 08:00 - 15:00