Blog

2018-04-14

Część I – Case study – zwalczanie egzekucji komorniczej przedawnionego długu

Otrzymałeś przesyłkę od Komornika? Została w stosunku do Ciebie wszczęta egzekucja? A może Komornik dokonał zajęcia Twojego rachunku bankowego?

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że nie przypominasz sobie z czego może wynikać zadłużenie, a nazwa wierzyciela (częstokroć tajemniczy ,,fundusz sekurytyzacyjny”) nic Ci nie mówi.

W ostatnich latach wiele wierzytelności, najczęściej przedawnionych, stawało się przedmiotem sprzedaży. Firmy skupujące wierzytelności próbują ich dochodzić w ramach postępowań sądowych, a następnie kierują roszczenia do komornika. Tryb w jakim roszczenia są dochodzone przed sądem, to najczęściej tryb upominawczy, który kończy się wydaniem nakazu zapłaty. Problem pojawia się wówczas, gdy pierwszym sygnałem, z którego dowiadujemy się o zobowiązaniu jest zawiadomienie o wszczęciu egzekucji przez komornika.

Dlaczego tak się dzieje?

Firmy skupujące wierzytelności dysponują naszymi danymi adresowymi sprzed kilku / kilkunastu lat (np. z umowy z operatorem telefonii komórkowej, lub kablówki). Kierując pozew do sądu, wskazują często nasze nieaktualne dane. Konsekwencją powyższego jest kierowanie korespondencji przez sąd na stary adres i niedoręczenie nam korespondencji z sądu, która, po powrocie do akt z adnotacją ,,niepodjęta w terminie”, wywołuje skutek doręczenia. Nakaz zapłaty staje się prawomocny i na wniosek wierzyciela przekształca się w tytuł wykonawczy, na podstawie którego można prowadzić skuteczną egzekucję.

Jak poradzić sobie z niespodziewaną egzekucją? Poniżej przedstawiamy opis przypadku jednego z klientów kancelarii, któremu udzielona została kompleksowa pomoc.

Do kancelarii zgłosił się klient, któremu zajęto rachunek bankowy i pobrano z konta kwotę X. Jedyne informacje jakimi dysponował: nie otrzymał jakiejkolwiek korespondencji pocztowej, nie wiedział czego może dotyczyć zadłużenie, w tytule przelewu wskazano jedynie sygnaturę sprawy komorniczej.

Działanie należy rozpocząć od poczynienia następujących ustaleń:

  • jaki komornik prowadzi sprawę,
  • na podstawie jakiego tytułu wykonawczego prowadzona jest egzekucja (tj. przez jaki Sąd tytuł został wydany, w jakiej dacie, na jaką kwotę, na czyją rzecz została nadana klauzula wykonalności),
  • czy postanowienie o nadaniu klauzuli wydał sąd czy referendarz sądowy.

Uwaga! Należy pamiętać, że komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego i podejmuje działania na wniosek wierzyciela. A zatem jakiekolwiek nasze wnioski na tym etapie postępowania, kierowane do komornika, jak np. wniosek o zawieszenie egzekucji, czy jej umorzenie, spotkają się z odmową. Efektu nie osiągniemy również skargą na czynności komornika.

Wracając jednak do naszego planu działania, dysponując ww. informacjami, możemy przystąpić do zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. I w zależności od tego, czy postanowienie wydał sąd czy referendarz, wnosimy odpowiednio zażalenie lub skargę.

Uwaga! Jesteśmy związani terminem. Termin do wniesienia zażalenia (skargi) biegnie dla dłużnika od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, a ogólniej rzecz ujmując, od dowiedzenia się o toczącej się egzekucji. W niniejszej sprawie nie było korespondencji pocztowej, a zajęcie rachunku, zatem termin należało liczyć od daty dokonania zajęcia na rachunku bankowym.

Na skutek zaskarżenia postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności, postanowienie zostało uchylone (zażalenie uznane przez Sąd za zasadne i należycie uprawdopodobnione) – w konsekwencji czego tytuł wykonawczy w oparciu, o który prowadzona jest egzekucja, utracił swój przymiot. Razem z zażaleniem pełnomocnik wnosił o doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem, tym razem na aktualny adres klienta – tak aby po uchyleniu klauzuli możliwe było zaskarżenie nakazu zapłaty sprzeciwem. Termin do złożenia sprzeciwu nie zaczął bowiem dotychczas – na skutek nieprawidłowego doręczenia – biec.

Tytułu wykonawczego już nie ma. Co zrobić z egzekucją?

Niezwłoczne poinformowanie komornika o wydanym przez Sąd postanowieniu w przedmiocie uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli spowoduje rozpoczęcie przez komornika procedury umorzenia egzekucji.

Co dalej ze sprawą?

Od daty doręczenia nam nakazu zapłaty wraz z pozew, mamy dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu i ustosunkowanie do twierdzeń pozwu, naprowadzenie dowodów przemawiających za słusznością naszych twierdzeń.

Na skutek sprzeciwu sprawa zostaje przekazana do postępowania zwykłego, dowody przeprowadzane są na rozprawie, zaś całe postępowanie zakończy się wyrokiem … o ile wcześniej powód nie cofnie pozwu (by za kilka miesięcy móc ponownie wystąpić do sądu z tym samym roszczeniem). Ale i na to jest sposób … J – o czym przeczytasz w kolejnym artykule.

Autor: Karolina Werema – Karłuk

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00
Piątek: 08:00 - 15:00