Klienci indywidualni

Czym zajmuje się

kancelaria adwokacka?

Zakres usług kancelarii świadczonych na rzecz klientów indywidualnych obejmuje między innymi pomoc polegającą na udzielaniu porad, sporządzaniu i weryfikacji umów, wystosowywaniu wezwań do zapłaty oraz reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi:
Sprawy karne

Pomoc w sprawach karnych od zawsze była domeną pracy adwokata. Pomoc w tych sprawach polega na reprezentowaniu klientów w postępowaniach przygotowawczych oraz postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących:

 1. wykroczeń opisanych w Kodeksie Wykroczeń,
 2. przestępstw opisanych w Kodeksie Karnym oraz ustawach szczególnych, w tym w szczególności ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 3. wykroczeń i przestępstw skarbowych opisanych w Kodeksie Karnym Skarbowym,
 4. postępowania wykonawczego, tj:
  • ubiegania się o zgodę na odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • przerw w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
  • zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,
  • rozłożenia zasądzonej kary grzywny na raty, itp.
Sprawy cywilne

Pomoc w sprawach cywilnych obejmuje bardzo szeroką tematykę regulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego oraz szeregu innych ustaw. Pomoc adwokata może polegać m.in. na udzielaniu porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, sporządzaniu projektów umów czy reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi. Przykładowa praca adwokata może sprowadzać się do pomocy w:

 1. sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak sprzedaż, podział, zasiedzenie, ustanowienie służebności itp.;
 2. należytego wykonania umowy:
  • o dzieło,
  • zlecenia,
  • najmu,
  • dzierżawy,
  • pożyczki,
  • sprzedaży;
 3. sprawach o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu czynu niedozwolonego, np., w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych w których poszkodowany dochodzi:
  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia,
  • zadośćuczynienia za doznane cierpienie,
  • zadośćuczynienia za utratę najbliższego członka rodziny,
  • renty,
  • odszkodowania za uszkodzone lub utracone w wyniku wypadku mienie;
 4. w sprawach spadkowych o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadu, zakwestionowanie wydziedziczenia.
Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej to dynamicznie rozwijająca się dziedzina prawa. Jest ona szczególnie
istotna z punktu widzenia twórców. Ma na celu zabezpieczenie ich praw do tworzonych przez nich
dzieł. Mowa tu nie tylko o malarzach, rzeźbiarzach czy muzykach. Prawo własności intelektualnej
obejmuje swym zasięgiem także inne gałęzie życia i gospodarki i dotyczy także pracy grafików,
programistów, inżynierów czy chemików.
W ramach tej dziedziny prawa, dzięki pomocy adwokata, możesz m.in.:
 1. stworzyć umowy zabezpieczające należne Ci wynagrodzenia oraz ochronę stworzonego dzieła;
 2. zweryfikować umowy, które otrzymałeś od osób, zamierzających wykorzystać Twoje dzieło w ich działalności;
 3. zarejestrować znak towarowy, który stworzyłeś;
 4. uzyskać wiedzę jak opatentować wynalazek albo zarejestrować wzór użytkowy lub wzór przemysłowy,
 5. uzyskać ochronę w sytuacji naruszenia Twoich praw autorskich czy własności intelektualnej na drodze polubownej lub sądowej, poprzez:
                a. domaganie się zaprzestania naruszeń,
                b. usunięcie skutków naruszenia Twoich praw,
                c. zapłatę odszkodowania,
                d. wydanie uzyskanych bezprawnie korzyści,
                e. nakazanie umieszczenia w prasie stosownego ogłoszenia.
Sprawy z zakresu prawa handlowego

Sprawy uregulowane w Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Spółek Handlowych, takie jak:

 1. zakładanie i rejestrowanie spółek, w tym przez Internet,
 2. bieżąca działalność spółki, sporządzanie uchwał itp.,
 3. pozwy przeciwko dłużnikom spółki,
 4. przekształcenia spółek,
 5. likwidacja spółek.
Sprawy rodzinne

To sprawy uregulowane w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i dotyczące małżeństwa oraz relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi. To przede wszystkim sprawy o:

 1. rozwód,
 2. alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka,
 3. alimenty na rzecz dziecka,
 4. władzę rodzicieską nad dziećmi,
 5. o kontakty rodzica z dzieckiem,
 6. o ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 7. o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, itp.

W sprawach tych ogromną rolę odgrywa mediacja oraz wszelkie formy ugodowego zakończenia sporu. Pomoc adwokata może polegać na pośredniczeniu w kontaktach i wypracowywaniu zgodnego stanowiska pomiędzy skłóconymi małżonkami lub rodzicami i unikaniu kierowania sprawy na drogę sądową.
Sprawy z zakresu prawa pracy

To wszelkie sprawy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Do najczęstszych można zaliczyć sprawy o:

 1. zakwestionowanie zwolnienia z pracy, które mogą polegać na:
  • żądaniu przywrócenia do pracy,
  • uzyskaniu odszkodowania za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy,
  • uzyskaniu odprawy związane z likwidacją stanowiska pracy;
 2. odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 3. ustalenie istnienia stosunku pracy,
 4. o wydanie bądź skorygowanie świadectwa pracy, itp.
Sprawy administracyjne

To wszelkie sprawy związane z działalnością szeroko pojętej administracji publicznej, zaczynając od pozwoleń na budowę, przez przyjęcie w poczet studentów uczelni wyższej a kończąc na rejestracji pojazdów.

Pomoc adwokata najczęściej polega na sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych oraz kwestionowaniu ich w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czy korzystanie z usług adwokata

jest drogie?

Oczywiście nie ma prostego cennika usług adwokackich. Praca adwokata nigdy nie jest taka sama, nawet przy pozornie identycznych sprawach nakład pracy może być zupełnie inny. 

Dla przykładu:
 • koszt porady prawnej to 150 zł,
 • koszt sporządzenia wezwania do zapłaty to kwota od 300 zł.

Dodatkowo pewnych wskazówek dostarcza Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. (Dz. U. poz. 1800 z późn. zm.). Określa ono minimalne wynagrodzenie adwokata za udział w różnego rodzaju sprawach. I tak można dla przykładu wskazać, iż stawki minimalne w sprawach o zapłatę wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Należy jednak pamiętać iż są to stawki minimalne i w zależności od złożoności sprawy mogą one być podwyższone.

Są to także stawki które klient otrzyma od przeciwnika po wygranej.

Wynagrodzenie jest zawsze ustalane z klientami indywidualnie, przed zleceniem sprawy.

 

Czy wynagrodzenie płatne

jest "z góry"?

Co do zasady tak, gdyż zasady etyki adwokackiej zabraniają adwokatom przyjmowania spraw wyłącznie za udział w wygranej (tzw. success fee). Nie oznacza to jednak, iż całość wynagrodzenia zawsze będzie wymagana "z góry". Często stosowanym rozwiązaniem jest podział wynagrodzenia na poszczególne etapy sprawy (np. za sporządzenie wezwania do zapłaty, za przygotowanie pozwu, za pierwszą instancję, za postępowania odwoławcze) oraz przewidywanie w umowie dodatkowo pewnego udziału w zysku, określonego procentowo. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach adwokat może także obniżyć swoje wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, a nawet przyjąć sprawę pro bono.

Adwokat może także pomóc osobie potrzebującej pomocy prawnej w wypełnieniu i złożeniu stosownych formularzy w celu uzyskania pomocy prawnej z urzędu.

Jak przygotować się do wizyty

w kancelarii?

Jeżeli zamierzasz skorzystać z pomocy adwokata i zależy Ci na uzyskaniu wyczerpującej porady prawnej upewnij się, że:

 • zarezerwowałeś odpowiednią ilość czasu na poradę. Pół godziny to absolutne minimum na przedstawienie sprawy i uzyskanie prostej porady;
 • zgromadziłeś wszystkie dokumenty związane ze sprawą, najlepiej w oryginale. Nie rezygnuj z uzyskania porady jeśli nie posiadasz jakiejkolwiek dokumentacji, pomożemy Ci ją uzyskać, np. występując w Twoim imieniu o przesłanie kserokopii;
 • jeżeli zamierzasz wystąpić z pozwem przeciwko drugiej osobie, zastanów się kto mógłby być świadkiem w Twojej sprawie i ustal dane kontaktowe tych osób, takie jak imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;

Zastrzeżenie
Wskazane ceny są jedynie przykładowymi cenami usług świadczonych przez kancelarię i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zakres usług oraz ich cena uzgadnianie są za każdym razem indywidualnie z klientem przed rozpoczęciem współpracy.

Kancelaria Adwokacka Wierzbiński i Wierzbiński

al. Papieża Jana Pawła II 6
70-415 Szczecin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek: 08:00 - 19:00 Piątek: 08:00 - 15:00